Curriculum Vitae

Wykształcenie:

– Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Krakowie im. B. Nowodworskiego,
Zarządzanie i Marketing, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uzyskany tytuł: licencjat (2006),
– IECS – The Strasbourg Graduate School of Management, wymiana w ramach programu Socrates Erasmus (2006)
– Zarządzanie i Marketing, spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, uzyskany tytuł: magister (2008),
Psychologia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, uzyskany tytuł: magister (2010),
Studia Doktoranckie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2010-2013).

– Otwarcie przewodu doktorskiego w 2012 roku, temat pracy: “Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki”.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, 22.06.2017 nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu

Kariera zawodowa:

– Specjalista ds. online marketingu i social media, Agencja Interaktywna MKI ,
– Trener, prowadzone szkolenia i warsztaty: trening interakcyjny, trening twórczości, narzędzia e-marketingu,
– Październik 2015 – wrzesień 2017: Asystent w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– Październik 2017 – obecnie: Adiunkt w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Języki obce:

– język angielski: biegły (CAE English Certificate in Advanced English),
– język włoski: biegły (CELI 3 Diploma),
– język hiszpański: biełgy (DELE Intermedio Diploma),
– język francuski: bardzo dobry (DELF A1-A4 Diploma),
– język portugalski: dobry.

Praca naukowa i publikacje:

Sanak K., Kreowanie wizerunku i promocja marek w mediach społecznościowych w Polsce, w: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i wschodniej pod red. Sławomira Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 320-332.

Sanak K., Serwisy społecznościowe w służbie budowania wizerunku marki — wykorzystanie potencjału portalu Facebook w branży alkoholowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego pod red. Zygmunta Waśkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 61-71.

Sanak K. Wpływ mediów społecznościowych na zachowania konsumenckie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook, w: Marketing — aktualne problemy i kierunki ewolucji, pod red. M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012, s. 227-236.

Sanak-Kosmowska K., E-tourism, building good relations with customers online – KrakowShuttle case study, w: Digitaalisuuden hyodyntaminen Hameen matkailuyrityksissa ja muualla, pod red. K. Merilainen, HAMK University of Applied Sciences, Hameenlinna 2014,Finland s. 27-31.

Sanak-Kosmowska K., Good relations with customers online in tourism branch as a part of an efficient e-marketing strategy, w: Conference Proceedings, 8th International Scientific Conference for PhD Students and young scientists, Silesian University in Opava, Karvina, Czech Republic, s. 412-421.

Sanak-Kosmowska K., Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym, w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, tom 2 (red. A. Burlita, K. Błoński), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, Szczecin, s.269-278.

Sanak-Kosmowska K., Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej, w: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : Conference proceeding, 2016, Hradec Kralove, Ceska Republika, s. 216-224.

Sanak-Kosmowska K., Manczak I., Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych
nr 9, s. 342-348, j. pol, 2017, ISSN: 1231-7853 Czasopismo: Marketing i Rynek.

Sanak-Kosmowska K., Crowdsourcing as a form of implementing innovation in the online environment, w: Bezpartochnyi M. (red.), Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations, ISMA UNIVERSITY, Riga, Latvia 2017.

Manczak I., Sanak-Kosmowska K., Application of Crowdsourcing in the Polish Fashion Industry, w: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, s. 325-332, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2017.

Sanak-Kosmowska K., Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management, Marketing ì cifrovì tehnologìï, s. 37-38, TES, Odesa, 2018.

Manchak I., Sanak-Kosmowska K., Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2(42), s. 29-35.

Manchak I., Sanak-Kosmowska K., Use of Crowdsourcing by Young Poles, Handel Wewnętrzny nr 4 (375), s. 127-138.

Sanak-Kosmowska K., Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki. Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2018.

Sanak-Kosmowska K., Bajak M., Filip J., Kargula N., Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej, Marketing i Rynek, 2018,  nr 10, s. 17-23.

Sanak-Kosmowska K., Branding in Search Engines – Opportunities and Threats. Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6 Numer 1, p. 1-8, pa. 2018.

Sanak-Kosmowska K., Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 526, s. 79-87.

Sanak-Kosmowska K.,Children’s Drawings and their Analysis as a Method Supporting Understanding of Concepts in Workshops at Children’s Universities, E-mentor, 2018, nr 4, s. 26-31.

Sanak-Kosmowska K., Manczak I., Personalization in Marketing in the Reception of Young Consumers, Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, s. 133-139, j. eng, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków, 2018.

Udział w konferencjach naukowych:

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości” organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Kołobrzegu, w dniach 9-10.05.2016; publikacja i referat pt: „Crowdsourcing jako forma wdrażania innowacji w środowisku internetowym”.

Udział w szkoleniu pt: „Psychologia nowej sprzedaży” organizowanej przez Influence 365 w Warszawie,w dniu 23.06.2016.

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki” organizowanej przez Wydawnictwo Naukowe Sophia w Krakowie, w dniu 10.10.2016; publikacja i referat pt: „Świadomy konsument online – pomiar świadomości marki w serwisach społecznościowych”.

Udział w Międzynarodowej Konferencji Open Eyes Economy Summit organizowanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, w dniach 15-16.11.2016.

Udział w Kongresie Rozwoju Edukacji organizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji w Krakowie, w dniach 23-24.11.2016.

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie w psychologii” organizowanej przez Wydawnictwo Forum w Warszawie, w dniach 8.12.2016.

Udział w Międzynarodowej Konferencji „Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016 organizowanej przez Uniwersytet Masaryk w Hradec Kralove (Czechy), w dniach 12-16.12.2016 (konferencja online); publikacja pt: „ Nazwisko jako forma marki na przykładzie wybranych marek z branży sportowej”.

Udział w II Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów”
„Google – uniwersum wolności czy opresji” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Gdański w dniu 10.11.2017 w Gdańsku.

Udział w I Sympozjum Naukowym Crowdsourcing – wyzwania dla badaczy i praktyków, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 5 grudnia 2017.

Udział w IV Forum Turystyki Europejskiej Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości, Wrocław, Polanica 6 – 8 grudnia 2017 roku, Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Udział w sympozjum pt: “Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju pogranicza polsko – czeskiego – Wspólne dziedzictwo”, Polanica 7 grudnia  2017 roku, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, konferencja międzynarodowa.

Udział w V Kongresie Uniwersytetów Dziecięcych, Warszawa, 10 maja 2018 roku, Fundacja Promocji i Akredytacji Uniwersytetów Ekonomicznych.

Udział w III Ogólnopolskim Forum Bibliotek Pedagogicznych organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniach 14-15.06.2018.

Udział w EMAC Junior Faculty & Doctoral Student Research Camp w Wiedniu, w dniach 03-04.09.2018

Udział w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w dniach 17-19.09.2018

Udział w III Międzynarodowej Konferencji Ekonomii wartości “Open Eyes Economy Summit” w Krakowie, w dniach 20-21.11.2018.

Granty i stypendia naukowe:

2015-2016 Stypendium Doktorskie przyznane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2016 – Badania Młodych Naukowców, projekt badawczy pt: “Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki”.

2017- Badania Młodych Naukowców, projekt badawczy pt: “Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów”.

02-05.02.2018 – wyjazd badawczo-dydaktyczny do HAMK University w Hameenlinaa (Finlandia) w ramach programu Erasmus.

04-09.02.2018 – wyjazd badawczo-dydaktyczny do HAMK University w Hameenlinaa (Finlandia) w ramach programu Erasmus.

Nagrody i wyróżnienia:

2017 –  Nagroda Rektora III stopnia za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne w kategorii “wykładowca najlepiej oceniany przez studentów”

2018 –  Nagroda Rektora III stopnia za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne w kategorii “wykładowca najlepiej oceniany przez studentów”

Członkostwo w Stowarzyszeniach Naukowych:

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu – od 2017 roku

AMA American Marketing Association – od 2018 roku

Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki – od 2018 roku